Aýal Snorkeling

Iň köp satylýan lomaý köp reňkli ýöriteleşdirilen neopren materialynyň galyňlygy 1mm-10 mm poliester neopren dokma matasy.

Iň köp satylýan lomaý köp reňkli ýöriteleşdirilen neopren materialynyň galyňlygy 1mm-10 mm poliester neopren dokma matasy.

Zhanrui Neoprene Co., Ltd-iň soňky önümi bilen tanyşdyrmak: köp reňkli adaty poliester neopren dokma matasy.1 mm-den 10 mm-e çenli galyňlykda bar bolan neopren materiallarymyz dürli pudaklarda we amaly önümlerde ileri tutulýan zat.

Matalarymyz ýokary hilli neopren materialdan, esasanam ýokary berklik we çeýeligi üçin SCR (Stiren Butadien Kauçuk) Neopren.SGS kepilnamasy önümlerimiziň iň ýokary hilli we öndürijilik standartlaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

3

Neopren matamyzyň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, onuň ajaýyp suwa garşylygydyr.Açyk enjamlarda, elektron jaýlarda ýa-da lukmançylyk goşundylarynda ulanylsa-da, matalarymyz suw we çyglylyga garşy bökdençsiz päsgelçilik döredýär.Bu, gymmatly enjamlary goramak we ähli howa şertlerinde gurak saklamak üçin amatly edýär.

Matalarymyz diňe bir ýokary suwa çydamly bolman, eýsem ýeňil we geýmek ýa-da ulanmak üçin amatly.Highokary çeýeligi, agyr ulanylandan soň hem öňki görnüşine gaýdyp, uzak wagtlap işlemegini üpjün edýär.Matamyzyň dem almagy, dogry howa çalşygyny üpjün edýär, uzak wagtlap geýilýän wagtynda aşa gyzmagyň we rahatsyzlygyň öňüni alýar.

Önüm aýratynlyklary

WechatIMG2028
Iň köp satylýan lomaý köp reňkli ýöriteleşdirilen neopren materialynyň galyňlygy 1mm-10 mm poliester neopren dokma matasy.(1)
Iň köp satylýan lomaý köp reňkli ýöriteleşdirilen neopren materialynyň galyňlygy 1mm-10 mm poliester neopren dokma matasy.(2)
WechatIMG2029

“Zhanrui Neoprene Material Co., Ltd.” -de her bir müşderiniň özboluşly talaplarynyň bardygyna düşünýäris.Şonuň üçin neopren matalarymyzy aýratyn zerurlyklaryňyza şahsylaşdyrmaga mümkinçilik berýän ýörite önümçilik görnüşlerini hödürleýäris.Belli bir reňk, nagyş ýa-da dizaýn bolsun, toparymyz siziň görşüňize laýyk matany döretmek üçin siziň bilen ýakyndan işleşer.

2021-nji ýylda döredilen bir kompaniýa hökmünde ýokary hilli neopren önümlerini hödürlemegi maksat edinýäris we tiz tanalýarys.Üznüksiz täzeliklere we müşderileriň kanagatlanmagyna ünsi jemleýäris we neopren materiallaryny dünýäde öňdebaryjy üpjünçi bolmaga çalyşýarys.

Arza

Sözümiziň ahyrynda, köp reňkli adaty poliester neopren dokma matalarymyz islendik pudak ýa-da amaly üçin köp taraply we ygtybarly saýlawdyr.SGS şahadatnamasy, suw geçirmeýän öndürijilik, ýeňil dizaýn, ýokary çeýeligi, dem alyş ukyby we özleşdirilip bilinýän önümçilik bilen matalarymyz siziň garaşyşlaryňyzdan ýokary bolar.Nehli neopren zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak we hil we öndürijilik tapawudyny başdan geçirmek üçin “Zhanrui Neoprene Material Co., Ltd.” -e ynanyň.

vadva (6)
vadva (5)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler